مقررات

گروه اتحادیه استاندارد USGFX تحت نظارت کمیسیون سرمایه گذاری و اوراق بهادار استرالیا (ASIC) بوده و دارای مجوز خدمات مالی استرالیا ( AFSL ( می باشد

مجوز خدمات مالی استرالیا AFSL

به عنوان بروکر تبادلات ارز خارجی و کارگزاری سی اف دی ، یو اس جی فارکس(USGFX ) پایبند به سرمایه مورد نیاز و انجام روش های داخلی شامل مدیریت ریسک، آموزش کارکنان به طور منظم، و حسابداری محض و حسابرسی فرآیندها است.

اطلا عات موجود در این سایت جهت ساکنان ایالات متحده یا ژاپن نیست، و برای توزیع و استفاده هر فردی در هر کشور ی یا حوزه قضایی که در آن نظارت USGFX مورد نیاز است ،در نظر گرفته نشده است

وجوه تفکیک شده

وجوه مشتری در یک حساب تراست Trust تفکیک شده در بانک مشترک المنافع استرالیا نگهداری خواهد شد ، بصورتی جدا از حساب ها و سرمایه شرکت.

وجوه سرمایه تحت نظارت شدید و مطابق با قوانین سخت نظارتی، الزامات و دستورالعمل ها تاسیس شده است.